Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DCM-SVS
PDF natisni E-pošta
DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije: namen je omogo?iti ?lanom, da izražajo, oblikujejo in uresni?ujejo svoje posebne interese in cilje s podro?ij na?rtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Ime društva in Logotip:

Društvo za ceste

severovzhodne Slovenije

http://www.dcm-svs.si/

dcm-svs

Sedež društva:  

DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije

Smetanova 17

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Omogo?iti ?lanom, da izražajo, oblikujejo in uresni?ujejo svoje posebne interese in cilje s podro?ij na?rtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Kratek opis društva:

DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje fizi?nih in pravnih oseb iz severovzhodne Slovenije, katerega namen je omogo?iti ?lanom, da izražajo, oblikujejo in uresni?ujejo svoje posebne interese in cilje s podro?ij na?rtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Klju?ne dejavnosti:

povezovanje infrastrukturnih strokovnjakov in podjetij,

sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi slovenske cestne in prometne stroke,

zavzemanje za ohranjanje cestnega omrežja,

sodelovanje pri ukrepih za izboljšanje prometne varnosti in varovanja okolja,

uveljavitev Kodeksa cestnih strokovnjakov,

strokovno usposabljanje ?lanov združenja in povezovanje strokovnjakov,

enakopravno vklju?evanje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte ter

sodelovanje pri razvoju znanosti in tehnologije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

1. NEKAJ DEJSTEV O NASTANKU DRUŠTVA

Že v letu 1982 je bila oblikovana, s strani ožje skupine sodelavcev v cestno prometni dejavnosti, jasna iniciativa za ustanovitev Društva za ceste Maribor( v nadaljevanju: društva).
Društvo naj bi v svojih vrstah združevalo posameznike iz razli?nih poslovnih, strokovnih, ljubiteljskih in drugih dejavnosti, ki imajo skupen interes, da medsebojno izmenjujejo strokovna mnenja in izoblikujejo stališ?a o problematiki izgradnje, modernizacije in vzdrževanja cest in odvijanja prometa na njih, tako v Mariboru, kakor tudi v širši regiji in v Sloveniji. V njem naj bi se našli in skupaj delovali posamezniki s širšega slovenskega prostora, prakti?no iz obmo?ja vse SV Slovenije.

Ožji iniciativni odbor za ustanovitev društva je pridobil dne 17.02.1983, na podlagi podane vloge v skladu s tedanjimi predpisi o ustanavljanju društev, pozitivno soglasje tedanje SZDL (Socialisti?ne zveze delovnega ljudstva).
Delo na ustanavljanju društva je nato za ve? kot dve leti zastalo, po pri?evanjih takratnih udeležencev zaradi burnega družbenega dogajanja in kopice operativnih obveznosti posameznih ?lanov iniciativnega odbora.
Iniciativni odbor se je v za?etku leta 1985 ponovno sestal in 18.02.1985 podal pisno vlogo za registracijo društva, v kateri je navedel tudi imena 10-tih ustanovnih ?lanov.

Ustanovni ?lani društva v letu 1985 so bili : Janez Bojc, Stanislav Tominc, Veljko Ga?i?, Jasna Kajzer Resnik, Franc Krajn?i?, Bojan Pavlini?, Janez Andrej Žnidari?, Zdravko Kati?, Ivan Martin Lipi?nik in Radmilo Perunovi?.

Prva Ustanovna skupš?ina društva je bila sklicana in izpeljana dne 12.06.1985. Predsednik predsedstva ustanovne skupš?ine društva pa je bil Vlado Breš?ak.
V skladu s predpisi o volitvah in organih društev, ki so veljali v naši tedanji skupni državi Socialisti?ni federativni republiki Jugoslaviji, katere del je bila Socialisti?na Republika Slovenija, so bili na ustanovni skupš?ini društva imenovani in potrjeni naslednji organi: ob?ni zbor, izvršni odbor, odbor samoupravne društvene kontrole, disciplinsko sodiš?e in odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaš?ito, z  dvoletnim mandatom.
Na podlagi dostavljenega zapisnika in prilog iz ustanovne skupš?ine društva je bila dne 26.12.1985, s strani Mesta Maribor, izdana odlo?ba o vpisu društva v register društev, potrjena pa so bila tudi pripravljena Pravila društva.

Društvo za ceste Ljubljana in Društvo za ceste Maribor sta kot ustanovitelja dne 14.02.1991 ustanovila  Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o., ki združuje in opravlja pomembne društvene dejavnosti na podro?ju cest in prometa v republiki Sloveniji.

V letu 1995 je bil v Republiki Sloveniji sprejet nov zakon o društvih (Ur.l.RS, št. 60/95, 20.10.1995), na podlagi katerega bi moralo društvo najpozneje v roku dveh let uskladiti svoje akte, kar pa žal naše društvo ni storilo, zato ga je Upravna enota Maribor z odlo?bo dne 22.09.1998, izbrisala iz registra društev. Ponovno se je zbrala skupina simpatizerjev in nekdanjih ?lanov društva ter za?ela z aktivnostmi za ponovno ustanovitev društva, predvsem pa za bolj redno delovanje društva.

Ustanovni ?lani ponovnega oživljanja društva so bili :  Karla Lobnik, Silvo Cesnik, Jur?ek Kristovi?, Milivoj Ro?enovi?, Janez Hancman, Adolf Lesni?ar, Ladislav Selinšek, Radmilo Perunovi?, Branko Belca in Drago Sever. Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru je podala soglasje, da je lahko sedež društva na fakulteti, v Smetanovi ulici 17 v Mariboru.
Druga Ustanovna skupš?ina društva je bila 08.12.1998, na njej je bil za predsednika društva izbran Angel Polajnko,  izvoljeni in potrjeni so bili naslednji organi društva: skupš?ina ?lanov, upravni odbor, nadzorni odbor, strokovni odbori in ob?asne komisije in ?astno razsodiš?e. Mandat organov društva je postal štiri letni, redna skupš?ina ?lanov društva pa se skli?e enkrat letno.
Upravna enota Maribor je dne 15.11.1998 izdala odlo?bo o vpisu društva v register duštev in potrdila Statut društva.
Društvo se je osvežilo z novimi ?lani in s podpisovanjem pristopnih izjav aktiviralo tudi nekdanje ?lane ter si zastavilo ambicioznejše cilje in naloge.
Na redni skupšini društva v letu 2003 je bil za predsednika društva izbran mag. Stanislav Tominc, ki uspešno vodi društvo že drugi mandat.

Pomembne aktivnosti društva v zadnjem obdobju delovanja so :

 • druženje in izobraževanje ?lanstva
 • seznanjanje ?lanstva s pomembnimi novostmi na podro?jih cest in prometa
 • skrb za cestno prometne rešitve v doma?em okolju (sodelovanje v javnih razpravah in predstavitvah ob?inskih prostorskihz planov in cestno prometnih na?rtovanih rešitev)
 • prispevanje strokovnih mnenj ?lanov ali mnenja društva k reševanju realnih cestno prometnih problemov (na razli?ne politike, strategije, plane, planske in izvedbene akte, pravilnike, normative,...) z aktivnim sodelovanjem ?lanov društva v drugih organih in skupinah (ob?inske strokovne komisije-prometna, urbanisti?na, Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ...)
 • vzpodbujanje sodelovanja, tekmovanja,kreativnosti in razvoja na podro?ju izgradnje cest in urejanja prometa
 • priprava okroglih miz, simpozijev, posvetov in podobnih aktivnosti povezanih s problematiko cest, okolja in cestnega prometa in sodelovanje pri organizaciji slovenskih strokovnih kongresov, sre?anj in podobno.
 

2. ORGANIZACIJA OKROGLIH MIZ,  POSVETOVANJ, KONGRESOV

Društvo se je skozi vsa leta bolj ali manj aktivno vklju?evalo v pripravo in izvedbo razli?nih strokovnih sre?anj, simpozijev in kongresov (sodelovalo je pri vseh nacionalnih kongresih o cestah in prometu) in je preko prispevkov svojih ?lanov ali kot društvo odigralo pomembno vlogo na razli?nih podro?jih svojega delovanja. V dolo?enem obdobju svojega delovanja je društvo preko delovanja Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, omogo?alo in sodelovalo v  zagotavljanju ?imbolj korektne delitve prora?unskih sredstev med projektanti in strokovnjaki (oz. podjetji in ustanovami) za izvajanje strokovnih in raziskovalnih nalog s podro?ja cest in prometa v okolju svojega delovanja.

Pomembnejši posveti in dogodki iz številnih društvenih aktivnosti v zadnjem obdobju so:

      V letu 1997 je društvo sodelovalo v pripravi 4. mednarodnega znanstvenega in strokovnega kolokvija z naslovom:
Upravljanje prometa, ki je potekal dva dni in sicer 22. in 23.04.1997 v Mariboru.
Na kolokviju je bilo obravnavanih 5 problemskih modulov, organizirana je bila strokovna ekskurzija, zanimivi uvodni referati in strokovni referati ter prispevki so zbrani v zborniku.
Kolokvij je podprlo 20 sponzorjev.

      V letu 1998 je društvo sodelovalo v pripravi   1.kongresa z naslovom:  TRANSPORT – PROMET - LOGISTIKA, ki je potekal od 23. do 25.09.1998 v Mariboru, z mednarodno udeležbo. Na kongresu  je bilo obravnavanih 6 pomembnih tematskih podsklopov, vsako podro?je obravnave je pokrilo nekaj eminentnih poro?evalcev, v zborniku s kongresa je zbranih veliko število kvalitetnih referatov in prispevkov, za udeležence kongresa sta bili organizirani dve priložnostni likovni razstavi, ekskurzija z muzejskim vlakom na relaciji Maribor-Ormož_Maribor in gledališka predstava v mariborskem gledališ?u ter sprejema pri ministru za promet in zveze in pri ministru za znanost in tehnologijo. Kongres je pritegnil 43 pomembnih slovenskih in 3 avstrijske sponzorje.

      V letu 1999 je društvo sodelovalo v pripravi pomembnega mednarodnega kongresa:
11. VELO-CITY 99,  Graz-Maribor (the 11. international bicycle planning conference), ki je potekal med 13. in 16. 04. 1999, delno v Gradcu in delno v Mariboru.
Na tem pomembnem mednarodnem kolesarskem planerskem kongresu je sodelovalo okoli 300 udeležencev iz razli?nih držav, sodelovali so predstavniki razli?nih poklicev iz razli?nih institucij, iz vseh petih kontinentov sveta, ki jim je skupen cilj vzdrževanje, razvoj in sodelovanje v kolesarskem prometu. Ti kongresi potekajo že od leta 1980, po razli?nih pomembnih svetovnih mestih in državah in prispevajo k globalnemu razvoju kolesarstva.

       V letu 1999 je društvo sodelovalo tudi v pripravi pomembnega mednarodnega strokovnega sre?anja: COST  ACTION C6, ki je potekalo med 10. in 12. 10.1999 v Mariboru, pod okriljem direktorata Evropske komisije (Directorate General XII Science, Research & Development), zadolženega za evropsko sodelovanje na podro?jih znanosti in tehni?nih raziskav, organizirala pa ga je Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru.
Na sre?anju, na katerem se je obravnavalo podro?je na?rtovanja  mestne prometne infrastrukture s stališ?a prometne varnosti in kvalitete bivanja, s posebno brigo o odnosu le te do pešcev, je sodelovalo preko 50 eminentnih strokovnjakov iz razli?nih evropskih držav. Društvo je bilo zelo aktivno v obstrokovnih aktivnostih, organizaciji druženja in pri seznanjanju gostov z mestom in okolico.
       V letu 1999 je pa je društvo sodelovalo še v pripravi 6. mednarodnega znanstvenega in strokovnega kolokvija z naslovom: UPRAVLJANJE PROMETA in PROMETNA VARNOST NA CESTNO ŽELEZNIŠKIH KRIŽANJIH, ki je potekal  dne 8.12.1999 v Mariboru.
Prispevki in referati so objavljeni v zborniku kolokvija.

      V letu 2000 je društvo sodelovalo v pripravi 2.kongresa z naslovom:  TRANSPORT – PROMET- LOGISTIKA, ki je potekal od 2. do 3. 10. 2000 v Portorožu, z mednarodno udeležbo.
Kongres je obravnaval 4 delovna podro?ja, v zborniku sta objavljena dva pregledna ?lanka  in vrsta odli?nih strokovnih prispevkov uveljavljenih doma?ih in tujih avtorjev po posameznih delovnih podro?jih. Kongres je podprlo 34 sponzorjev.

      V letu 2001 je društvo aktivno sodelovalo v pripravi simpozija z naslovom: Jadransko – Jonska cesta, ki je potekal med 8. in 9. 10. 2001 v Portorožu.

      V letu 2004 je društvo organiziralo posvetovanje na temo :
Prometna politika na podro?ju SV Slovenije in v mestu Maribor
Na posvetovanju so bile predstavljene in obravnavane teme: Nacionalni program izgradnje AC na podro?ju SV Slovenije, NP izgradnje in obnove državnih cest na podro?ju SV Slovenije, NP prometne varnosti v RS s poudarkom na SV Sloveniji, Investicije v železniško infrastrukturo na podro?ju SV Slovenije, Prometna politika v MO Maribor, Vizija razvoja cestnega omrežja v Mariboru, Prostorsko na?rtovanje mestnih prometnih površin v Mariboru in številne druge, ki so predstavljene v zborniku s posvetovanja.

      V letu 2005 je društvo organiziralo posvetovanje na temo :
Življenje v mestu s poudarkom na prometu
Na posvetovanju so bile predstavljene in obravnavane naslednje teme: (Ne)izgrajenost mestnega cestnega omrežja v Mariboru, Mariborski projekti s podro?ja prometa v pripravi in izvajanju, Modeli financiranja mestne prometne politike, Mobilnost: nova organizacija urbanih prostorov, Problematika parkiranja, kolesarskega in peš prometa v mestih, Elementi fizi?nega okolja za prometno varnost oseb s posebnimi potrebami, Kultura obnašanja v prometu, Javni potniški promet v mestu, Problematika prometa v peš conah, Cestno prometna zakonodaja in druge, objavljene v zborniku.

     V letu 2006 je društvo organiziralo 1. strokovni simpozij na temo :
3. razvojna os - slovenski projekt 3. tiso?letja
Simpozij je potekal 21.3.2006 na tehniških fakultetah Univerze v Mariboru. Tenme referatov dopoldanskega dela so bile: Izvajanje nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, Analiza vidika razvoja prometne infrastrukture, prostorskega razvoja, regionalnega razvoja in gospodarskega razvoja 3. razvojne osi, bila sta podana prispevka kolegov iz Avstrije in Hrvaške, obravnavana je bila tematika ekonomike financiranja projekta 3. Razvojne osi in predstavljene gradbeno tehni?ne idejne zasnove severnega, srednjega in južnega dela trase bodo?e hitre ceste. Na simpoziju je bilo 12 nosilnih referatov in še 11 drugih strokovnih prispevkov, ki so bili objavljeni v zborniku posvetovanja. Posvetovanje je podprlo 37 sponzorjev. Na posvetovanju so bili prisotni vsi prometni ministri od leta 1991, ko je Slovenija dobila svojo državnost. 

     V letu 2007 je društvo organiziralo 2. posvetovanje na temo :
3. razvojna os - izzivi na?rtovanja in financiranja
Simpozij je potekal 25.10.2007 pod pokroviteljstvom MO Slovenj Gradec v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti. Udeležilo se ga je preko 150 udeležencev. Na posvetovanju je bilo 9 nosilnih referatov, ki so zbrani in predstavljeni v zborniku posvetovanja. Ugotovljeno je bilo,. Da so aktivnosti pri umeš?anju posameznih tras 3. RO v prostor v polnem teku, da so se prebivalci in razli?ne civilne iniciative v lokalnih skupnostih burno odzvali, da obstajajo razli?ni dejavniki in interesi in konflikti interesov in, da bo zaradi tega podaljšan terminski plan.

     V letu 2008 je društvo organiziralo posvetovanje na temo :
Prometna varnost na slovenskih cestah- ali lahko postane del naše zavesti
Posvetovanje je potekalo dne 2.4.2008 v Gornji Radgoni v okviru sejemske prireditve MEGRA 2008.

     V letu 2009 je društvo organiziralo 3. posvetovanje na temo :
3. razvojna os – od ideje do realizacije
Simpozij je potekal 23.10.2009 pod pokroviteljstvom MO Velenje v hotelu Paka v Velenju. Prireditev je podprlo 22 sponzorjev. Udeležilo se ga je preko 170 udeležencev. Na posvetovanju je bilo 8 nosilnih referatov, ki so zbrani in predstavljeni v zborniku posvetovanja. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno ustanoviti podro?ne odbore, ki bodo vodili aktivnosti za realizacijo projekta, vlada RS pa je bila pozvana, da se prepozna nacionalni interes umeš?anja trase hitre ceste v prostor in, da ustanovi operativno telo, ki bo vodilo in koordiniralo vse aktivnosti.

     28. maja 2010 bo društvo organiziralo posvetovanje v Mariboru na temo :
Mestne prometnice
V obdobju med posvetovanji oz. V realizaciji letnih planov in programov so predstavniki društva sodelovali v organizaciji številnih drugih strokovnih prireditev, dogodkov, druženj…

ZAKLJU?EK

V DCM društvu za ceste severovzhodne Slovenije trenutno aktivno deluje 20 ?lanov, preostalih okoli 100 ?lanov pa sodeluje v razli?nih oblikah druženja ?lanstva, prihajajo na posvete, izobraževanja, zbore ?lanov...
Društvo je skozi svoje delovanje organiziralo številne zanimive strokovne ekskurzije, v glavnem v ?asu gradnje ve?jih in zanimivejših cestnih infrastrukturnih objektov po Sloveniji in drugje.
?lani društva in naši sopotniki iz stanovskih društev ali kolegi po stroki iz razli?nih slovenskih firm in ustanov, so si v organizaciji društva ogledali cestno prometne projekte in rešitve na Dunaju, v Budimpešti, v Beogradu, v Stutgartu, v Parizu, bili so na ogledu mostov med Dansko in Švedsko, predora pod rokavskim prelivom, v Londonu, Moskvi, v St.Petersburgu in v Shanghaju.

Pomemben pe?at delovanju društva so dali zagnani posamezniki, ki so bili oz. so še vedno pomembne doma?e strokovne avtoritete na vseh podro?jih cestogradnje, prometa in okolja. Nekaj njih žal ni ve? med nami, društvo in ?lani smo jim hvaležni za njihov pomemben prispevek.

Društvo v okviru svojih možnosti, potreb in programa dela sodeluje z razli?nimi institucijami v doma?em okolju, ki profesionalno skrbijo za izvajanje funkcij povezanih s cestami in prometom, kakor tudi z izobraževalnimi ustanovami, projektantskimi organizacijami, izvajalci del v cestogradnji in s številnimi drugimi firmami, ustanovami, društvi ter posamezniki. Vsi navedeni podpirajo delovanje društva tudi s sponzoriranjem organiziranih posvetovanj ali izobraževanj ?lanstva.

Avtor prispevka ni imel namena (tudi ni kompetenten), da bi sistemsko ovrednotil vlogo in pomena Društva za ceste Maribor (ki se je na zboru ?lanov v decembru 2008 preimenovalo v : DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije, ker združuje ?lane iz obmo?ja Celja, Koroške, Maribora, Podravja, Pomurja in Posavja), ampak je podal le nekaj osnovnih dejstev in podatkov, da bi s tem omogo?il zainteresiranim dostop do bistvenih informacij iz njegovega delovanja in podal osnovne elemente in vire za resnejšo obravnavo te vsekakor zanimive teme.

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

mag. Stanislav Tominc

Silvo ?esnik

Telefon:

+386 2 2294 336

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dcm-svs.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si