DCM-SVS
PDF natisni E-pošta
DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije: namen je omogočiti članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Ime društva in Logotip:

Društvo za ceste

severovzhodne Slovenije

http://www.dcm-svs.si/

dcm-svs

Sedež društva:  

DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije

Smetanova 17

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Omogočiti članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Kratek opis društva:

DCM-SVS - Društvo za ceste Severovzhodne Slovenije je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje fizičnih in pravnih oseb iz severovzhodne Slovenije, katerega namen je omogočiti članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja cest in prometa.

Ključne dejavnosti:

povezovanje infrastrukturnih strokovnjakov in podjetij,

sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi slovenske cestne in prometne stroke,

zavzemanje za ohranjanje cestnega omrežja,

sodelovanje pri ukrepih za izboljšanje prometne varnosti in varovanja okolja,

uveljavitev Kodeksa cestnih strokovnjakov,

strokovno usposabljanje članov združenja in povezovanje strokovnjakov,

enakopravno vključevanje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte ter

sodelovanje pri razvoju znanosti in tehnologije.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

1. NEKAJ DEJSTEV O NASTANKU DRUŠTVA

Že v letu 1982 je bila oblikovana, s strani ožje skupine sodelavcev v cestno prometni dejavnosti, jasna iniciativa za ustanovitev Društva za ceste Maribor( v nadaljevanju: društva).
Društvo naj bi v svojih vrstah združevalo posameznike iz različnih poslovnih, strokovnih, ljubiteljskih in drugih dejavnosti, ki imajo skupen interes, da medsebojno izmenjujejo strokovna mnenja in izoblikujejo stališča o problematiki izgradnje, modernizacije in vzdrževanja cest in odvijanja prometa na njih, tako v Mariboru, kakor tudi v širši regiji in v Sloveniji. V njem naj bi se našli in skupaj delovali posamezniki s širšega slovenskega prostora, praktično iz območja vse SV Slovenije.

Ožji iniciativni odbor za ustanovitev društva je pridobil dne 17.02.1983, na podlagi podane vloge v skladu s tedanjimi predpisi o ustanavljanju društev, pozitivno soglasje tedanje SZDL (Socialistične zveze delovnega ljudstva).
Delo na ustanavljanju društva je nato za več kot dve leti zastalo, po pričevanjih takratnih udeležencev zaradi burnega družbenega dogajanja in kopice operativnih obveznosti posameznih članov iniciativnega odbora.
Iniciativni odbor se je v začetku leta 1985 ponovno sestal in 18.02.1985 podal pisno vlogo za registracijo društva, v kateri je navedel tudi imena 10-tih ustanovnih članov.

Ustanovni člani društva v letu 1985 so bili : Janez Bojc, Stanislav Tominc, Veljko Gačić, Jasna Kajzer Resnik, Franc Krajnčič, Bojan Pavlinič, Janez Andrej Žnidarič, Zdravko Katić, Ivan Martin Lipičnik in Radmilo Perunović.

Prva Ustanovna skupščina društva je bila sklicana in izpeljana dne 12.06.1985. Predsednik predsedstva ustanovne skupščine društva pa je bil Vlado Breščak.
V skladu s predpisi o volitvah in organih društev, ki so veljali v naši tedanji skupni državi Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, katere del je bila Socialistična Republika Slovenija, so bili na ustanovni skupščini društva imenovani in potrjeni naslednji organi: občni zbor, izvršni odbor, odbor samoupravne društvene kontrole, disciplinsko sodišče in odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, z  dvoletnim mandatom.
Na podlagi dostavljenega zapisnika in prilog iz ustanovne skupščine društva je bila dne 26.12.1985, s strani Mesta Maribor, izdana odločba o vpisu društva v register društev, potrjena pa so bila tudi pripravljena Pravila društva.

Društvo za ceste Ljubljana in Društvo za ceste Maribor sta kot ustanovitelja dne 14.02.1991 ustanovila  Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o., ki združuje in opravlja pomembne društvene dejavnosti na področju cest in prometa v republiki Sloveniji.

V letu 1995 je bil v Republiki Sloveniji sprejet nov zakon o društvih (Ur.l.RS, št. 60/95, 20.10.1995), na podlagi katerega bi moralo društvo najpozneje v roku dveh let uskladiti svoje akte, kar pa žal naše društvo ni storilo, zato ga je Upravna enota Maribor z odločbo dne 22.09.1998, izbrisala iz registra društev. Ponovno se je zbrala skupina simpatizerjev in nekdanjih članov društva ter začela z aktivnostmi za ponovno ustanovitev društva, predvsem pa za bolj redno delovanje društva.

Ustanovni člani ponovnega oživljanja društva so bili :  Karla Lobnik, Silvo Cesnik, Jurček Kristovič, Milivoj Ročenovič, Janez Hancman, Adolf Lesničar, Ladislav Selinšek, Radmilo Perunović, Branko Belca in Drago Sever. Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru je podala soglasje, da je lahko sedež društva na fakulteti, v Smetanovi ulici 17 v Mariboru.
Druga Ustanovna skupščina društva je bila 08.12.1998, na njej je bil za predsednika društva izbran Angel Polajnko,  izvoljeni in potrjeni so bili naslednji organi društva: skupščina članov, upravni odbor, nadzorni odbor, strokovni odbori in občasne komisije in častno razsodišče. Mandat organov društva je postal štiri letni, redna skupščina članov društva pa se skliče enkrat letno.
Upravna enota Maribor je dne 15.11.1998 izdala odločbo o vpisu društva v register duštev in potrdila Statut društva.
Društvo se je osvežilo z novimi člani in s podpisovanjem pristopnih izjav aktiviralo tudi nekdanje člane ter si zastavilo ambicioznejše cilje in naloge.
Na redni skupšini društva v letu 2003 je bil za predsednika društva izbran mag. Stanislav Tominc, ki uspešno vodi društvo že drugi mandat.

Pomembne aktivnosti društva v zadnjem obdobju delovanja so :

 • druženje in izobraževanje članstva
 • seznanjanje članstva s pomembnimi novostmi na področjih cest in prometa
 • skrb za cestno prometne rešitve v domačem okolju (sodelovanje v javnih razpravah in predstavitvah občinskih prostorskihz planov in cestno prometnih načrtovanih rešitev)
 • prispevanje strokovnih mnenj članov ali mnenja društva k reševanju realnih cestno prometnih problemov (na različne politike, strategije, plane, planske in izvedbene akte, pravilnike, normative,...) z aktivnim sodelovanjem članov društva v drugih organih in skupinah (občinske strokovne komisije-prometna, urbanistična, Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ...)
 • vzpodbujanje sodelovanja, tekmovanja,kreativnosti in razvoja na področju izgradnje cest in urejanja prometa
 • priprava okroglih miz, simpozijev, posvetov in podobnih aktivnosti povezanih s problematiko cest, okolja in cestnega prometa in sodelovanje pri organizaciji slovenskih strokovnih kongresov, srečanj in podobno.
 

2. ORGANIZACIJA OKROGLIH MIZ,  POSVETOVANJ, KONGRESOV

Društvo se je skozi vsa leta bolj ali manj aktivno vključevalo v pripravo in izvedbo različnih strokovnih srečanj, simpozijev in kongresov (sodelovalo je pri vseh nacionalnih kongresih o cestah in prometu) in je preko prispevkov svojih članov ali kot društvo odigralo pomembno vlogo na različnih področjih svojega delovanja. V določenem obdobju svojega delovanja je društvo preko delovanja Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, omogočalo in sodelovalo v  zagotavljanju čimbolj korektne delitve proračunskih sredstev med projektanti in strokovnjaki (oz. podjetji in ustanovami) za izvajanje strokovnih in raziskovalnih nalog s področja cest in prometa v okolju svojega delovanja.

Pomembnejši posveti in dogodki iz številnih društvenih aktivnosti v zadnjem obdobju so:

      V letu 1997 je društvo sodelovalo v pripravi 4. mednarodnega znanstvenega in strokovnega kolokvija z naslovom:
Upravljanje prometa, ki je potekal dva dni in sicer 22. in 23.04.1997 v Mariboru.
Na kolokviju je bilo obravnavanih 5 problemskih modulov, organizirana je bila strokovna ekskurzija, zanimivi uvodni referati in strokovni referati ter prispevki so zbrani v zborniku.
Kolokvij je podprlo 20 sponzorjev.

      V letu 1998 je društvo sodelovalo v pripravi   1.kongresa z naslovom:  TRANSPORT – PROMET - LOGISTIKA, ki je potekal od 23. do 25.09.1998 v Mariboru, z mednarodno udeležbo. Na kongresu  je bilo obravnavanih 6 pomembnih tematskih podsklopov, vsako področje obravnave je pokrilo nekaj eminentnih poročevalcev, v zborniku s kongresa je zbranih veliko število kvalitetnih referatov in prispevkov, za udeležence kongresa sta bili organizirani dve priložnostni likovni razstavi, ekskurzija z muzejskim vlakom na relaciji Maribor-Ormož_Maribor in gledališka predstava v mariborskem gledališču ter sprejema pri ministru za promet in zveze in pri ministru za znanost in tehnologijo. Kongres je pritegnil 43 pomembnih slovenskih in 3 avstrijske sponzorje.

      V letu 1999 je društvo sodelovalo v pripravi pomembnega mednarodnega kongresa:
11. VELO-CITY 99,  Graz-Maribor (the 11. international bicycle planning conference), ki je potekal med 13. in 16. 04. 1999, delno v Gradcu in delno v Mariboru.
Na tem pomembnem mednarodnem kolesarskem planerskem kongresu je sodelovalo okoli 300 udeležencev iz različnih držav, sodelovali so predstavniki različnih poklicev iz različnih institucij, iz vseh petih kontinentov sveta, ki jim je skupen cilj vzdrževanje, razvoj in sodelovanje v kolesarskem prometu. Ti kongresi potekajo že od leta 1980, po različnih pomembnih svetovnih mestih in državah in prispevajo k globalnemu razvoju kolesarstva.

       V letu 1999 je društvo sodelovalo tudi v pripravi pomembnega mednarodnega strokovnega srečanja: COST  ACTION C6, ki je potekalo med 10. in 12. 10.1999 v Mariboru, pod okriljem direktorata Evropske komisije (Directorate General XII Science, Research & Development), zadolženega za evropsko sodelovanje na področjih znanosti in tehničnih raziskav, organizirala pa ga je Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru.
Na srečanju, na katerem se je obravnavalo področje načrtovanja  mestne prometne infrastrukture s stališča prometne varnosti in kvalitete bivanja, s posebno brigo o odnosu le te do pešcev, je sodelovalo preko 50 eminentnih strokovnjakov iz različnih evropskih držav. Društvo je bilo zelo aktivno v obstrokovnih aktivnostih, organizaciji druženja in pri seznanjanju gostov z mestom in okolico.
       V letu 1999 je pa je društvo sodelovalo še v pripravi 6. mednarodnega znanstvenega in strokovnega kolokvija z naslovom: UPRAVLJANJE PROMETA in PROMETNA VARNOST NA CESTNO ŽELEZNIŠKIH KRIŽANJIH, ki je potekal  dne 8.12.1999 v Mariboru.
Prispevki in referati so objavljeni v zborniku kolokvija.

      V letu 2000 je društvo sodelovalo v pripravi 2.kongresa z naslovom:  TRANSPORT – PROMET- LOGISTIKA, ki je potekal od 2. do 3. 10. 2000 v Portorožu, z mednarodno udeležbo.
Kongres je obravnaval 4 delovna področja, v zborniku sta objavljena dva pregledna članka  in vrsta odličnih strokovnih prispevkov uveljavljenih domačih in tujih avtorjev po posameznih delovnih področjih. Kongres je podprlo 34 sponzorjev.

      V letu 2001 je društvo aktivno sodelovalo v pripravi simpozija z naslovom: Jadransko – Jonska cesta, ki je potekal med 8. in 9. 10. 2001 v Portorožu.

      V letu 2004 je društvo organiziralo posvetovanje na temo :
Prometna politika na področju SV Slovenije in v mestu Maribor
Na posvetovanju so bile predstavljene in obravnavane teme: Nacionalni program izgradnje AC na področju SV Slovenije, NP izgradnje in obnove državnih cest na področju SV Slovenije, NP prometne varnosti v RS s poudarkom na SV Sloveniji, Investicije v železniško infrastrukturo na področju SV Slovenije, Prometna politika v MO Maribor, Vizija razvoja cestnega omrežja v Mariboru, Prostorsko načrtovanje mestnih prometnih površin v Mariboru in številne druge, ki so predstavljene v zborniku s posvetovanja.

      V letu 2005 je društvo organiziralo posvetovanje na temo :
Življenje v mestu s poudarkom na prometu
Na posvetovanju so bile predstavljene in obravnavane naslednje teme: (Ne)izgrajenost mestnega cestnega omrežja v Mariboru, Mariborski projekti s področja prometa v pripravi in izvajanju, Modeli financiranja mestne prometne politike, Mobilnost: nova organizacija urbanih prostorov, Problematika parkiranja, kolesarskega in peš prometa v mestih, Elementi fizičnega okolja za prometno varnost oseb s posebnimi potrebami, Kultura obnašanja v prometu, Javni potniški promet v mestu, Problematika prometa v peš conah, Cestno prometna zakonodaja in druge, objavljene v zborniku.

     V letu 2006 je društvo organiziralo 1. strokovni simpozij na temo :
3. razvojna os - slovenski projekt 3. tisočletja
Simpozij je potekal 21.3.2006 na tehniških fakultetah Univerze v Mariboru. Tenme referatov dopoldanskega dela so bile: Izvajanje nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, Analiza vidika razvoja prometne infrastrukture, prostorskega razvoja, regionalnega razvoja in gospodarskega razvoja 3. razvojne osi, bila sta podana prispevka kolegov iz Avstrije in Hrvaške, obravnavana je bila tematika ekonomike financiranja projekta 3. Razvojne osi in predstavljene gradbeno tehnične idejne zasnove severnega, srednjega in južnega dela trase bodoče hitre ceste. Na simpoziju je bilo 12 nosilnih referatov in še 11 drugih strokovnih prispevkov, ki so bili objavljeni v zborniku posvetovanja. Posvetovanje je podprlo 37 sponzorjev. Na posvetovanju so bili prisotni vsi prometni ministri od leta 1991, ko je Slovenija dobila svojo državnost. 

     V letu 2007 je društvo organiziralo 2. posvetovanje na temo :
3. razvojna os - izzivi načrtovanja in financiranja
Simpozij je potekal 25.10.2007 pod pokroviteljstvom MO Slovenj Gradec v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti. Udeležilo se ga je preko 150 udeležencev. Na posvetovanju je bilo 9 nosilnih referatov, ki so zbrani in predstavljeni v zborniku posvetovanja. Ugotovljeno je bilo,. Da so aktivnosti pri umeščanju posameznih tras 3. RO v prostor v polnem teku, da so se prebivalci in različne civilne iniciative v lokalnih skupnostih burno odzvali, da obstajajo različni dejavniki in interesi in konflikti interesov in, da bo zaradi tega podaljšan terminski plan.

     V letu 2008 je društvo organiziralo posvetovanje na temo :
Prometna varnost na slovenskih cestah- ali lahko postane del naše zavesti
Posvetovanje je potekalo dne 2.4.2008 v Gornji Radgoni v okviru sejemske prireditve MEGRA 2008.

     V letu 2009 je društvo organiziralo 3. posvetovanje na temo :
3. razvojna os – od ideje do realizacije
Simpozij je potekal 23.10.2009 pod pokroviteljstvom MO Velenje v hotelu Paka v Velenju. Prireditev je podprlo 22 sponzorjev. Udeležilo se ga je preko 170 udeležencev. Na posvetovanju je bilo 8 nosilnih referatov, ki so zbrani in predstavljeni v zborniku posvetovanja. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno ustanoviti področne odbore, ki bodo vodili aktivnosti za realizacijo projekta, vlada RS pa je bila pozvana, da se prepozna nacionalni interes umeščanja trase hitre ceste v prostor in, da ustanovi operativno telo, ki bo vodilo in koordiniralo vse aktivnosti.

     28. maja 2010 bo društvo organiziralo posvetovanje v Mariboru na temo :
Mestne prometnice
V obdobju med posvetovanji oz. V realizaciji letnih planov in programov so predstavniki društva sodelovali v organizaciji številnih drugih strokovnih prireditev, dogodkov, druženj…

ZAKLJUČEK

V DCM društvu za ceste severovzhodne Slovenije trenutno aktivno deluje 20 članov, preostalih okoli 100 članov pa sodeluje v različnih oblikah druženja članstva, prihajajo na posvete, izobraževanja, zbore članov...
Društvo je skozi svoje delovanje organiziralo številne zanimive strokovne ekskurzije, v glavnem v času gradnje večjih in zanimivejših cestnih infrastrukturnih objektov po Sloveniji in drugje.
Člani društva in naši sopotniki iz stanovskih društev ali kolegi po stroki iz različnih slovenskih firm in ustanov, so si v organizaciji društva ogledali cestno prometne projekte in rešitve na Dunaju, v Budimpešti, v Beogradu, v Stutgartu, v Parizu, bili so na ogledu mostov med Dansko in Švedsko, predora pod rokavskim prelivom, v Londonu, Moskvi, v St.Petersburgu in v Shanghaju.

Pomemben pečat delovanju društva so dali zagnani posamezniki, ki so bili oz. so še vedno pomembne domače strokovne avtoritete na vseh področjih cestogradnje, prometa in okolja. Nekaj njih žal ni več med nami, društvo in člani smo jim hvaležni za njihov pomemben prispevek.

Društvo v okviru svojih možnosti, potreb in programa dela sodeluje z različnimi institucijami v domačem okolju, ki profesionalno skrbijo za izvajanje funkcij povezanih s cestami in prometom, kakor tudi z izobraževalnimi ustanovami, projektantskimi organizacijami, izvajalci del v cestogradnji in s številnimi drugimi firmami, ustanovami, društvi ter posamezniki. Vsi navedeni podpirajo delovanje društva tudi s sponzoriranjem organiziranih posvetovanj ali izobraževanj članstva.

Avtor prispevka ni imel namena (tudi ni kompetenten), da bi sistemsko ovrednotil vlogo in pomena Društva za ceste Maribor (ki se je na zboru članov v decembru 2008 preimenovalo v : DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije, ker združuje člane iz območja Celja, Koroške, Maribora, Podravja, Pomurja in Posavja), ampak je podal le nekaj osnovnih dejstev in podatkov, da bi s tem omogočil zainteresiranim dostop do bistvenih informacij iz njegovega delovanja in podal osnovne elemente in vire za resnejšo obravnavo te vsekakor zanimive teme.

Kontakt:

Predsednik:

Član:

mag. Stanislav Tominc

Silvo Česnik

Telefon:

+386 2 2294 336

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dcm-svs.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si