Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZDIT Maribor
PDF natisni E-pošta
Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor: Zveza ZDIT Maribor združuje razumnike in ljubitelje tehniških ved mariborske regije in delno severovzhodne Slovenije že ve? kot 56 let, kar je spoštljiva doba za organizirano društveno delovanje.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev inženirjev

in tehnikov Maribor

http://www.zdit-mb.si/

zdit_maribor

Sedež zveze:  

ZDIT Maribor - Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor

Vetrinjska 16

SI-2000 Maribor

Slogan zveze:

Zveza ZDIT Maribor združuje razumnike in ljubitelje tehniških ved mariborske regije in delno severovzhodne Slovenije že ve? kot 56 let, kar je spoštljiva doba za organizirano društveno delovanje.

Kratek opis zveze:

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor (ZDIT Maribor) je obmo?na, nevladna civilnopravna in neprofitna stanovska društvena organizacija s sedežem v Mariboru.
Zveza ZDIT Maribor združuje razumnike in ljubitelje tehniških ved mariborske regije in delno severovzhodne Slovenije že ve? kot 56 let, kar je spoštljiva doba za organizirano društveno delovanje.
V Zvezo ZDIT je v?lanjenih 18 strokovnih društev in ima kot prostovoljna stanovska organizacija posebno vlogo in pomen v tem delu države je imela in še ima kot prostovoljna stanovska organizacija še posebej na podro?ju strokovnega izobraževanja.
Organizirano delovanje skupine diplomiranih inženirjev beležimo v Mariboru že v letu 1911 kot sekcijo inženirske komore, ki ni imela svojega stalnega sedeža.
Dobro organizirani so bili predvsem strokovnjaki s podro?ja strojništva in tekstilstva.
V svojih strokovnih glasilih so objavljali in obravnavali aktualna tehniška vprašanja.
Društveno delo tudi med drugo svetovno vojno ni bilo prekinjeno, temve? prilagojeno takratnim pogojem.
Po kon?ani drugi svetovni vojni beležimo organizirano delovanje tehniških strokovnjakov že konec leta 1945.
V za?etku leta 1946 se je na novo ustanovilo Društvo inženirjev in tehnikov Maribor.
Glavne usmeritve mariborskega društva so bile nudenje strokovne pomo?i njihovih ?lanov pri obnovi porušenih tovarn in transportnih objektov in sodelovanje pri sestavljanju in izvajanju petletnih planov.

V povezavi s tem je nastala tudi potreba po vzgoji mladih strokovnjakov, zato je bilo delovanje društva
usmerjeno v:

• pripravo predlogov za ustanovitev izobraževalnih centrov za vzgojo kvalificiranih delavcev, za šolanje tehnikov srednješolskih centrih, za ustanovitev višje tehniške šole v Mariboru in kasneje prehod na visoke tehniške šole,
•organizirano dopolnilno izobraževanje obstoje?ih kadrov v obliki te?ajev in seminarjev,
• organiziran prenos znanja na svoje ?lane s predavanji,
• organizirano pridobivanje strokovnih izpitov, dokler ni to za nekatere stroke prevzela Gospodarska zbornica,
• pripravo in oceno u?nih na?rtov in v pomo? strokovnjakov, ?lanov iz prakse pri predavanjih na posameznih strokovnih šolah.

S pridobitvijo stalnih društvenih prostorov: pisarne in sejne dvorane v letu 1957 so bili ustvarjeni pogoji za organizirano delovanje v zgradbi na Vetrinjski 16.
Stavba je postala "Dom inženirjev in tehnikov Maribor" in je tudi kot kulturno-umetnostni spomenik I. kategorije vpisan v Register leta 1964.
Delovanje ZDIT Maribor se je usmerilo v aktivnosti, ki so v interesu vseh njenih ?lanic, posameznih strokovnih DIT in so specifi?ne ter odraz tehni?ne in industrijske strukture v tem delu Slovenije.
Z razvojem in uspešnostjo industrije se je ve?alo in spreminjalo število ?lanov od 22 DIT do sedaj v?lanjenih 18 strokovnih društev ter skupaj preko 6000 v?lanjenih strokovnjakov.

Klju?ne dejavnosti:

Dejavnost je usmerjena v uresni?evanje stanovskih, usklajevalnih, reprezentan?nih in strokovnih ciljev, dolo?enih s programom dejavnosti ali po pooblastilu ?lanic predvsem pri:

usklajevanju s sorodnimi doma?imi in tujimi organizacijami, posebej še s Slovensko inženirsko zvezo, Inženirsko zbornico Slovenije

predstavljanju ZDIT Maribor doma in v tujini,

zastopanju stanovskih interesov poklicnega inženirstva,

zastopanju tehniških interesov ob izvajanju inženirsko - tehni?nih del,

skrbi za poklicno inženirsko etiko,

organiziranju presojanja in ocenjevanja tehni?nih projektov, razvojnih programov in gospodarskih investicij,

spodbujanju inventivno - inovacijskih dejavnosti,

sodelovanju in pripravi tehni?nih predpisov in pripadajo?e zakonodaje,

pospeševanju standardizacije, tipizacije in zlasti strokovnega izrazoslovja,

izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju tehniških kadrov,

sodelovanju z gospodarskimi in stanovskimi zbornicami,

ustanavljanju novih stanovskih društev ter nudenje strokovnih pomo?i,

popularizaciji tehnike in njenih dosežkov ter dviganju tehniškega znanja ?lanov s predavanji, seminarji in posvetovanji,

dajanju pobud za ustanovitev posebnih zavodov, šolskih zavodov, tehnoloških parkov in podobno ter pri ocenjevanju njihovih programov in u?nih na?rtov,

organiziranju mednarodnih delavnic, posvetovanj in specializiranih sejmov,

sodelovanju z Univerzama Ljubljana in Maribor in z mednarodnimi institucijami s podro?ja tehniških znanosti, z izobraževalnimi in raziskovalnimi programi,

gospodarjenju z lastnino ZDIT, z domom ZDIT v Vetrinjski ulici 16, kot kulturnim spomenikom I. kategorije.

ZDIT je v preteklem 62-letnem delovanju imela posebno vlogo pri usklajevanju interesov tehniških strokovnjakov na vseh podro?jih, ki so bila prisotna na industrijskem podro?ju Maribora in njegovega zaledja. Vzpodbujala je ustanavljanje strokovnih društev v skupnem regionalnem interesu in njihovo vklju?itev v Zvezo društev inženirjev in tehnikov Maribor.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj omenjenih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Program dela

Predavanja

Drustva

Kontakt:

Predsednik:

Marija Sraka Sadl

Telefon:

Faks:

+386 2 250 13 23

+386 2 250 13 24

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdit-mb.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si