Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DSP
PDF natisni E-pošta
Društvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoro?ni cilj, ki ga uresni?ujemo z letnimi programi dela je, da aktivno spremljamo dogodke v družbi in tako ohranjamo stik s teko?imi dogajanji.

Ime društva in Logotip:

Društvo seniorjev

Podravja

http://www.zdit-mb.si/dsp/

dsp

Sedež društva:  

DSP - Društvo seniorjev Podravja

Vetrinjska 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Temeljni dolgoro?ni cilj, ki ga uresni?ujemo z letnimi programi dela je, da aktivno spremljamo dogodke v družbi in tako ohranjamo stik s teko?imi dogajanji.

Kratek opis društva:

PRI?ETEK delovanja društva sega v leto 1993, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno Združenje seniorjev Slovenije-managerjev in strokovnjakov, s sedežem:
1000 Ljubljana, Vošnjakova 1.
V okrilju tega združenja so delovali tudi seniorji iz Maribora in okolice- Podravja.

Prva organizacijska sprememba sega v leto1996.
Organiziran in izveden je bil ustanovni sestanek seniorjev za Podravje in dne 28.6.1996 ustanovljeno: OBMO?NO  ZDRUŽENJE  SENIORJEV  PODRAVJA, s sedežem v Mariboru, Ulica talcev 24, ki je delovalo v okviru Združenja seniorjev Slovenije, s sedežem v Ljubljani.

Obmo?no združenje seniorjev Podravja postane tako organizacijska enota, ki je za svojega prvega predsednika izbrala: Vinka LAPUHA,  za dva podpredsednika pa imenovala: Zdravka Praznika in mag. Ven?eslava Pirca.
Združenje seniorjev je bilo ustanovljeno z idejo, da združuje in organizacijsko povezuje nekdanje vplivne gospodarstvenike in druge javne delavce, da v svojem tretjem življenjskem obdobju, še naprej delujejo na podro?jih, na katerih so ustvarjali. S tem bi zagotovili transfer dolo?enih znanj, predvsem pa bogatih delovnih izkušenj v tiste sredine, ki to želijo.
Po štiriletnem predsednikovanju je Vinka Lapuha nasledil Andrej MESARI?, ki je Obmo?no združenje seniorjev uspešno vodil do leta 2006.
V celotnem navedenem obdobju je Obmo?no združenje seniorjev Podravja delovalo v prostorih Obmo?ne gospodarske zbornice Maribor. Tukaj je imelo društvo svoj sedež, možnost najema poslovnih prostorov in tajniških storitev. To smo uspešno urejali v ?asu, ko je zbornico vodil Vinko Lapuh in kasneje, ko je vodenje zbornice prevzel  mag. Jože Protner.  Obmo?no združenje seniorjev, pa je ves ta ?as skrbelo za promocijo celotnega zborni?nega sistema, kar je bilo mogo?e razbrati tudi iz vsakoletnega programa dela.

Druga organizacijska sprememba sega v leto 2006.
Izvršilni odbor Obmo?nega združenja seniorjev Podravja, na ?elu s predsednikom Andrejem Mesari?em, je sprejel sklep, da se Obmo?no združenje seniorjev Podravja organizira v skladu s Zakonom o društvih, kot samostojno društvo. Celoten projekt reorganizacije je ob podpori somišljenikov vodil in izpeljal mag. Stanislav Brodnjak.
Dne 7. aprila 2006 je bil sklican in uspešno izveden ustanovni ob?ni zbor DRUŠTVA SENIORJEV PODRAVJA. Izvoljeni so bili vsi zakonsko zahtevani organi upravljanja, sprejet je bi Statut društva in za prvega predsednika izvoljen mag. Stanislav Brodnjak.
V navedeni organizacijski obliki društvo deluje tudi danes. V letu 2007 je prišlo le do spremembe sedeža društva, ki je sedaj na: Vetrinjski ul. 16, 2000 Maribor. So?asno se je društvo v?lanilo tudi v Zvezo društev inženirjev in tehnikov Maribor, s sedežem v Mariboru, Vetrinjska 16.

Klju?ne dejavnosti:

Društvo si prizadeva interesno povezovati svoje ?lane in jih usmerjati v izvajanje temeljnih nalog društva, predvsem pa v:

interesno povezovanje ?lanstva, medsebojna izmenjava izkušenj ter spremljanje;

sprememb in novih spoznanj;

prenos bogatih življenjskih in strokovnih izkušenj v delovna okolja;

prostovoljno in ljubiteljsko svetovanje pri razvojnih in drugih projektih;

promocija Štajerske gospodarske zbornice Maribor;

medsebojno spoznavanje in druženje ?lanov društva;

sodelovanje ?lanov društva s sorodnimi društvi v Sloveniji in drugod;

organizacija kulturnih, strokovnih in zabavnih sre?anj za ?lane društva in

delovanje društva v smeri kadrovske krepitve ?lanstva.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

PROGRAM DELA
Temeljni dolgoro?ni cilj, ki ga uresni?ujemo z letnimi programi dela je, da aktivno spremljamo dogodke v družbi in tako ohranjamo stik s teko?imi dogajanji.
Program dela je letni dokument društva, ki ga pripravijo organi društva, sprejmejo pa ?lani na ob?nem zboru. Predstavlja tudi osnovo za  pripravo vsakoletnega finan?nega na?rta društva.
V svojem vsebinskem delu pa predstavlja konkretizacijo ciljev in nalog društva na letni ravni.
Obseg vsebine pa je mo?no povezan s letnim finan?nim na?rtom društva.

STATUT DRUŠTVA
Na temelju sklepa ustanovnega zbora od dne 7.4.2006 je bil sprejet temeljni akt Statut društva, v katerem so v skladu z Zakonom o društvih regulirane predvsem naslednje vsebine:

 - temeljna na?ela društva;
 - namen, cilji in naloge;
 - v?lanjevanje in prenehanje ?lanstva;
 - zastopanje in upravljanje;
 - materialno in finan?no poslovanje;
 - prenehanje društva.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki uresni?ujejo interese svojih ?lanov. Društvo si prizadeva povezovati svoje ?lane in jih usmerjati v izvajanje nalog opredeljenih s programom dela.
Osebni ?lani društva so managerji in strokovnjaki razli?nih profilov, ki so praviloma starejši od 50 let in imajo vsaj višješolsko izobrazbo. V društvo se lahko v?lanijo tudi pravne osebe, ki jih zastopa pooblaš?ena oseba. ?lanstvo v društvu je prostovoljno, enako velja tudi za prenehanje ?lanstva.
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva. Predsednik društvo zastopa pred tretjimi osebami v državi in tujini in je odgovoren za zagotovitev javnosti dela.
Društvo upravljajo naslednji organi:
Ob?ni zbor ( ?lanski sestanek ); Upravni odbor; Nadzorni odbor in ?astno razsodiš?e.
Najpomembnejše odlo?itve sprejema Ob?ni zbor društva. Sem sodijo predvsem: Sprejema statut društva in njegove spremembe; voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in ?astno razsodiš?e; voli predsednika društva; sprejema program dela in finan?ni na?rt in odlo?a o ostalih pomembnih zadevah.

Kontakt:

Predsednik:

Tajnica:

mag. Stanislav Brodnjak

Maja Brodnjak

GSM:

Telefon:

+386 31 687 647

+386 2 250 13 23

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdit-mb.si/dsp/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si