DSP
PDF natisni E-pošta
Društvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoročni cilj, ki ga uresničujemo z letnimi programi dela je, da aktivno spremljamo dogodke v družbi in tako ohranjamo stik s tekočimi dogajanji.

Ime društva in Logotip:

Društvo seniorjev

Podravja

http://www.zdit-mb.si/dsp/

dsp

Sedež društva:  

DSP - Društvo seniorjev Podravja

Vetrinjska 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Temeljni dolgoročni cilj, ki ga uresničujemo z letnimi programi dela je, da aktivno spremljamo dogodke v družbi in tako ohranjamo stik s tekočimi dogajanji.

Kratek opis društva:

PRIČETEK delovanja društva sega v leto 1993, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno Združenje seniorjev Slovenije-managerjev in strokovnjakov, s sedežem:
1000 Ljubljana, Vošnjakova 1.
V okrilju tega združenja so delovali tudi seniorji iz Maribora in okolice- Podravja.

Prva organizacijska sprememba sega v leto1996.
Organiziran in izveden je bil ustanovni sestanek seniorjev za Podravje in dne 28.6.1996 ustanovljeno: OBMOČNO  ZDRUŽENJE  SENIORJEV  PODRAVJA, s sedežem v Mariboru, Ulica talcev 24, ki je delovalo v okviru Združenja seniorjev Slovenije, s sedežem v Ljubljani.

Območno združenje seniorjev Podravja postane tako organizacijska enota, ki je za svojega prvega predsednika izbrala: Vinka LAPUHA,  za dva podpredsednika pa imenovala: Zdravka Praznika in mag. Venčeslava Pirca.
Združenje seniorjev je bilo ustanovljeno z idejo, da združuje in organizacijsko povezuje nekdanje vplivne gospodarstvenike in druge javne delavce, da v svojem tretjem življenjskem obdobju, še naprej delujejo na področjih, na katerih so ustvarjali. S tem bi zagotovili transfer določenih znanj, predvsem pa bogatih delovnih izkušenj v tiste sredine, ki to želijo.
Po štiriletnem predsednikovanju je Vinka Lapuha nasledil Andrej MESARIČ, ki je Območno združenje seniorjev uspešno vodil do leta 2006.
V celotnem navedenem obdobju je Območno združenje seniorjev Podravja delovalo v prostorih Območne gospodarske zbornice Maribor. Tukaj je imelo društvo svoj sedež, možnost najema poslovnih prostorov in tajniških storitev. To smo uspešno urejali v času, ko je zbornico vodil Vinko Lapuh in kasneje, ko je vodenje zbornice prevzel  mag. Jože Protner.  Območno združenje seniorjev, pa je ves ta čas skrbelo za promocijo celotnega zborničnega sistema, kar je bilo mogoče razbrati tudi iz vsakoletnega programa dela.

Druga organizacijska sprememba sega v leto 2006.
Izvršilni odbor Območnega združenja seniorjev Podravja, na čelu s predsednikom Andrejem Mesaričem, je sprejel sklep, da se Območno združenje seniorjev Podravja organizira v skladu s Zakonom o društvih, kot samostojno društvo. Celoten projekt reorganizacije je ob podpori somišljenikov vodil in izpeljal mag. Stanislav Brodnjak.
Dne 7. aprila 2006 je bil sklican in uspešno izveden ustanovni občni zbor DRUŠTVA SENIORJEV PODRAVJA. Izvoljeni so bili vsi zakonsko zahtevani organi upravljanja, sprejet je bi Statut društva in za prvega predsednika izvoljen mag. Stanislav Brodnjak.
V navedeni organizacijski obliki društvo deluje tudi danes. V letu 2007 je prišlo le do spremembe sedeža društva, ki je sedaj na: Vetrinjski ul. 16, 2000 Maribor. Sočasno se je društvo včlanilo tudi v Zvezo društev inženirjev in tehnikov Maribor, s sedežem v Mariboru, Vetrinjska 16.

Ključne dejavnosti:

Društvo si prizadeva interesno povezovati svoje člane in jih usmerjati v izvajanje temeljnih nalog društva, predvsem pa v:

interesno povezovanje članstva, medsebojna izmenjava izkušenj ter spremljanje;

sprememb in novih spoznanj;

prenos bogatih življenjskih in strokovnih izkušenj v delovna okolja;

prostovoljno in ljubiteljsko svetovanje pri razvojnih in drugih projektih;

promocija Štajerske gospodarske zbornice Maribor;

medsebojno spoznavanje in druženje članov društva;

sodelovanje članov društva s sorodnimi društvi v Sloveniji in drugod;

organizacija kulturnih, strokovnih in zabavnih srečanj za člane društva in

delovanje društva v smeri kadrovske krepitve članstva.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

PROGRAM DELA
Temeljni dolgoročni cilj, ki ga uresničujemo z letnimi programi dela je, da aktivno spremljamo dogodke v družbi in tako ohranjamo stik s tekočimi dogajanji.
Program dela je letni dokument društva, ki ga pripravijo organi društva, sprejmejo pa člani na občnem zboru. Predstavlja tudi osnovo za  pripravo vsakoletnega finančnega načrta društva.
V svojem vsebinskem delu pa predstavlja konkretizacijo ciljev in nalog društva na letni ravni.
Obseg vsebine pa je močno povezan s letnim finančnim načrtom društva.

STATUT DRUŠTVA
Na temelju sklepa ustanovnega zbora od dne 7.4.2006 je bil sprejet temeljni akt Statut društva, v katerem so v skladu z Zakonom o društvih regulirane predvsem naslednje vsebine:

 - temeljna načela društva;
 - namen, cilji in naloge;
 - včlanjevanje in prenehanje članstva;
 - zastopanje in upravljanje;
 - materialno in finančno poslovanje;
 - prenehanje društva.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki uresničujejo interese svojih članov. Društvo si prizadeva povezovati svoje člane in jih usmerjati v izvajanje nalog opredeljenih s programom dela.
Osebni člani društva so managerji in strokovnjaki različnih profilov, ki so praviloma starejši od 50 let in imajo vsaj višješolsko izobrazbo. V društvo se lahko včlanijo tudi pravne osebe, ki jih zastopa pooblaščena oseba. Članstvo v društvu je prostovoljno, enako velja tudi za prenehanje članstva.
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva. Predsednik društvo zastopa pred tretjimi osebami v državi in tujini in je odgovoren za zagotovitev javnosti dela.
Društvo upravljajo naslednji organi:
Občni zbor ( članski sestanek ); Upravni odbor; Nadzorni odbor in Častno razsodišče.
Najpomembnejše odločitve sprejema Občni zbor društva. Sem sodijo predvsem: Sprejema statut društva in njegove spremembe; voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče; voli predsednika društva; sprejema program dela in finančni načrt in odloča o ostalih pomembnih zadevah.

Kontakt:

Predsednik:

Tajnica:

mag. Stanislav Brodnjak

Maja Brodnjak

GSM:

Telefon:

+386 31 687 647

+386 2 250 13 23

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdit-mb.si/dsp/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si