Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

  • Vsebina V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleenci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali povrno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov. Namen seminarja je nazorno...
  • Vsebina Namen izobraevanja je predstavitev obsenega sistema mednarodnih in doma?ih pravnih pravil, ki urejajo vpraanja zaposlitve in dela ter odgovornosti za varnost in zdravje v zvezi z delom, s posebnim poudarkom na prakti?nih problemih v zvezi s te...
  • Projektiranje, naro?anje in nadziranje asfalterskih del

    Vsebina Namen izobraevanja je, da se projektanti, naro?niki in nadzorniki bolj podrobno spoznajo z novimi tehnologijami na podro?ju asfalterstva, z novimi standardi, ki so izli v letu 2008, vklju?no z novimi ozna?bami asfaltnih zmesi in z novimi popisi...
  • Kako u?inkovito obvladovati GOI projekte od zasnove do izvedbe

    Vsebina Velika ve?ina (ve?jih) slovenskih GOI projektov se odvija na izredno nizkem organizacijskem nivoju, kar povzro?a velike odmike od na?rtovanih ciljev kvalitete, terminov in strokov izvedbe. Kaken organizacijski pristop lahko obvladuje oz. zmanj...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si